วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ( 23 )
7.  ฝึกทักษะการคิดไกล
                การคิดไกล หมายถึงการคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำในปัจจุบัน หรือเป็นจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  การฝึกการคิดไกลจะทำให้รู้จักวางแผนเตรียมการสำหรับอนาคตที่ดี  ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต หรือเกิดปัญหาน้อยที่สุด

การฝึกการคิดไกล สามารถทำได้ดังต่อไปนี้
                1.  กำหนดการกระทำ หรือสภาพการณ์ในปัจจุบัน แล้วฝึกให้คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นการพยากรณ์ก็ได้ เช่น นักเรียนที่สนใจ มีความรับผิดชอบในการเรียนจะส่งผลอย่างไรในอนาคต


ภาพจาก  http://www.kroobannok.com/blog/11276


                2.  กำหนดหลักการ จุดมุ่งหมายบางอย่าง แล้วให้ฝึกกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เช่น ถ้าต้องไปเข้าค่ายพักแรมต่างจังหวัด 5 วัน โดยทราบกำหนดการและสถานที่พักเรียบร้อยแล้ว ควรต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนวันเดินทาง


ภาพจาก  http://campgirlproblemz.tumblr.com/ตัวอย่างแบบฝึกทักษะ “ การคิดไกล ”

1.  นักเรียนที่ไม่ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียน มีผลกระทบในอนาคตต่อสิ่งใดบ้างและมีผลกระทบอย่างไร

ภาพจาก  http://www.socialsecurityinsider.com/2009/06/what-is-an-unsuccessful-work-attempt/


2.  จำนวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ความต้องการเรื่องที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ที่ดินมีราคาแพง ชาวไร่ชาวนาจึงขายที่ดินไปเป็นจำนวนมาก พื้นที่ในการจึงเพาะปลูกลดลง  ในอนาคตจะมีผลกระทบอย่างไร และควรวางแผนจัดการอย่างไร


ภาพจากhttp://www.finland.org.in/public/default.aspx?contentid=205527&nodeid=34935&contentlan=2&culture=en-US
       ขอจบการนำเสนอ การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ไว้เพียงเท่านี้

         การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา  ชุดนี้เรียบเรียงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้
     1.  คิดเก่ง สมองไว  โดย  ผศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ
     2.  การแก้ปัญหา  โดย  ดร.สมเดช  บุญประจักษ์
     3.  Creative Problem Solving  โดย  William E. Mitchell  and  Thomas F.Kowalik
     4.  การพัฒนากระบวนการคิด http://www.bsru.ac.th/study/decision/ex2/a2.htm
     5.  http://math1.snru.ac.th/UserFiles/File/math1@snru/thinking%20and%20decise%20subject/t1112-22.doc
     6.  http://library.thinkquest.org/25459/learning/problem/


      

เรื่องต่อไปคือ ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น